مشاوره رایگان

01 اسفند 1401
0 دیدگاه

مودیان مالیاتی اشخاص حقوقی مشمول رعایت مقررات قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از 1402/01/01

 

موضوع : نحوه ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی

در راستای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، کلیه مودیانی که دارای کارپوشه می باشند، جهت صدور

صورتحساب نیاز به دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی خواهند داشت. دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی دارای مراحل متعددی می باشد که مهم ترین بخش آن تعیین روش ارسال اطلاعات صورتحساب می باشد.

در بخش “عضویت” و سپس انتخاب گزینه

“شرکت معتمد/سامانه های دولتی” در کارپوشه، روشهایی بشرح ذیل در نظر گرفته شده و برای مودیان قابل انتخاب می باشد:

  1. ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی از طریق مستقیم توسط شخص مودی:

در این روش، مؤدی نسبت به امضا صورتحساب الکترونیکی با استفاده از کلید خصوصی خود و صدور و ارسال اطلاعات

صورتحساب الکترونیکی اقدام مینماید.

  1. ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی از طریق شرکت معتمد نوع۱ با کلید شرکت معتمد :

در این روش شرکت معتمد اطلاعات صورتحساب الکترونیکی مؤدی رادریافت و با استفاده از کلید خصوصی وزیرساختهای

خود اقدام به صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی مینماید. مسئولیت صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی با شرکت

معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی خواهد بود .

  1. ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی از طریق شرکت معتمد نوع۱ با کلید مؤدی :

در این روش، مؤدی نسبت به امضا صورتحساب الکترونیکی با استفاده از کلید خصوصی خود و صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام مینماید. مسئولیت صدور صورتحساب الکترونیکی با مؤدی و مسئولیت ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی به سامانه مؤدیان با شرکت معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی میباشد.

  1. ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانههای دولتی:

در این روش، مؤدی در کارپوشه خود ارسال اطلاعات به سامانه مؤدیان را “سامانههای دولتی”انتخاب می نماید در این حالت،

امکان ارسال اطلاعات از سامانههای دولتی امکانپذیر خواهد شد. مسئولیت صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی با مؤدی

است.

  1. قواعد مربوط به انتخاب شرکت معتمد در کارپوشه توسط مؤدی:

– مؤدی می تواند یک یا چند شرکت معتمد نوع ۱ داشته باشد اما هر شناسه یکتای حافظه مالیاتی فقط باید توسط یک

شرکت معتمد پشتیبانی شود.

– مؤدی می تواند فقط یک شرکت معتمد نوع ۲ و ۳ داشته باشد.

– مؤدیان می توانند برای هر شناسه یکتای حافظه مالیاتی روش های متفاوت ارسال صورت حساب را در یک پرونده مالیاتی

کارپوشه انتخاب نمایند. الزم به ذکر است؛ انتخاب دو روش ارسال برای یک شناسه یکتای حافظه مالیاتی به صورت هم زمان

امکان پذیر نیست.

 

سازمان امور مالیاتی کشور- 1401/10/26

ثبت نام برای کاربران جدید فعال نیست!

%10 از هر سفارش، به عنوان هدیه به کیف پول شما واریز میشود

Call Now Buttonتماس با TikTax