مشاوره رایگان

قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان -ماده 21

ماده ۲۱- به سازمان اجازه داده می­شود در صورت ثبت نام مؤدی در سامانه مؤدیان و انجام تکالیف قانونی مربوط ، بدهی مالیات بر ارزش افزوده وی را که مربوط به سال 1396 و قبل از آن می باشد ، مطابق دستورالعملی که توسط سازمان پیشنهاد شده و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می­رسد ، قطعی نموده و کلیه جریمه­ های متعلقه را به مدت سه سال تعلیق کند. در صورت ارتکاب تخلفات مذکور در ماده (۹) این قانون توسط مؤدی در طول زمان تعلیق و محکومیت وی در هیأت حل اختلاف مالیاتی ، مؤدی حسب رأی هیأت ، ملزم به پرداخت تمام یا بخشی از جریمه ­های تعلیق شده خواهد بودپس از انقضای مهلت فوق الذکر در صورت عدم ارتکاب تخلفات مذکور در ماده (۹) ، جریمه­ های تعلیق شده بخشوده می­شود.

ثبت نام برای کاربران جدید فعال نیست!

%10 از هر سفارش، به عنوان هدیه به کیف پول شما واریز میشود

Call Now Buttonتماس با TikTax