مشاوره رایگان

قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان -ماده 22

ماده ۲۲- تخلفات و حسب مورد ، جریمه های متعلقه به شرح زیر خواهد بود:

الف – عدم صدور صورتحساب الکترونیکی ، معادل ده درصد(10%) مجموع مبلغ فروش انجام شده بدون صدور صورتحساب الکترونیکی یا بیست میلیون (20،000،000)ریال ، هر یک که بیشتر باشد.

ب- عدم عضویت در سامانه مؤدیان ، عدم استفاده از پایانه فروشگاهی ، عدم استفاده از حافظه مالیاتی ، استفاده از حافظه مالیاتی متعلق به سایر مؤدیان ، با واگذاری حافظه مالیاتی خود به دیگران ، معادل ده درصد( ۱۰٪) مجموع مبلغ فروش انجام شده از آن طرق ، یا بیست میلیون (20،000،000) ریال ، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت های مالیاتی ، نرخ صفر و مشوق­های موضوع قانون مالیاتهای مستقیم در همان سال مالی.

پ- عدم اعلام شماره حساب یا حسابهای بانکی واحد اقتصادی که  گردش مالی واحد از طریق آن یا آنها انجام می شود به سازمان، معادل ده درصد (۱۰٪) مجموع مبلغ فروش انجام شده از طریق آن حساب یا بیست میلیون (20.000.000)ریال ، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق­های موضوع قانون مالیاتهای مستقیم در همان سال مالی.

ت- عدم تحویل صورتحساب چاپی به خریدار، حذف یا مخدوش کردن صورتحساب، معادل دو درصد(2%) مبلغ صورتحساب های مذکور یا معادل بیست میلیون (20.000.000)ریال هر یک که بیشتر باشد.

ث- عدم رعایت احکام مذکور در مواد (۱۲)، (۱۳) و (۱4) این قانون، معادل یک درصد (1%)مبلغ فروش گزارش نشده یا معادل ده میلیون (10.000.000)ریال ، هر یک که بیشتر باشد.

تبصره ۱- مبلغ جریمه­ های ثابت مندرج در این قانون، متناسب با نرخ تورم سالانه بر اساس آخرین اعلام بانک مرکزی، هر سال توسط سازمان اعلام می­شود.

تبصره ۲ – سازمان نمی­ تواند بیشتر از پنجاه درصد(50%)جریمه­ های موضوع این ماده را مطابق ماده (۱۹۱) قانون مالیات­های مستقیم مورد بخشودگی قرار دهد.

تبصره ۳- در صورت اعمال جریمه های موضوع بندهای «الف» و «ث» این ماده، جریمه موضوع ماده (169) قانون مالیات­های مستقیم اعمال نمی­شوددر صورت اعمال جریمه ­های مذکور در بند «ب»، جریمه­ های مذکور در بندهای «الف» و «ت» اعمال نمی­شود.

ثبت نام برای کاربران جدید فعال نیست!

%10 از هر سفارش، به عنوان هدیه به کیف پول شما واریز میشود

Call Now Buttonتماس با TikTax