مشاوره رایگان

قانون مالیات بر ارزش افزوده -ماده 46

الف- مالیاتهای موضوع مواد (42) و (43) و وجوه موضوع ماده (45) این قانون به حساب یا حسابهای درآمد عمومی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) تعیین و از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میشود ، واریز میگردد.
ب- وصول عوارض موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (43) این قانون به شهرداری محل محول میشود و عوارض مزبور نیز به حساب شهرداری محل فعالیت واریز میگردد.
ج- عوارض موضوع بند (ج) ماده (43) به حساب تمرکز وجوه ، موضوع تبصره (2) ماده (39) واریز میشود تا حسب ترتیبات تبصره مزبور توزیع و هزینه گردد.
د- مالیات و وجوه دریافتی موضوع مواد (42) ،  (43) و (45) این قانون که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول میگردد مشمول احکام فصل نهم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27  و اصلاحات بعدی آن است.
ه- اختلاف و استنکاف از پرداخت وجوه دریافتی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (43) این قانون که توسط شهرداریها وصول میگردد ، مشمول احکام ماده (77) قانون اداره شهرداری ها خواهد بود.
و- پرداخت مالیات و عوارض موضوع ماده (43) این قانون پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمه ای معادل دودرصد (2%) به ازاء هر ماه نسبت به مدت تاخیر خواهد بود.

ثبت نام برای کاربران جدید فعال نیست!

%10 از هر سفارش، به عنوان هدیه به کیف پول شما واریز میشود

Call Now Buttonتماس با TikTax