مشاوره رایگان

قانون مالیات بر ارزش افزوده – ماده 43

مالیات و عوارض خدمات خاص به شرح زیر تعیین میگردد:
الف- حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی (به استثناء ریلی) ،  دریایی و هوایی پنج درصد (5%) بهاء بلیط (به عنوان عوارض).
ب- عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخلی یا وارداتی حسب مورد معادل یک درهزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک درهزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها.
تبصره – عوارض موضوع بند (ب) این ماده در مورد خودروهای با عمر بیش از ده سال (به استثناء خودروهای گازسوز) به ازاء سپری شدن هر سال (تا مدت ده سال) به میزان سالانه ده درصد (10%) و حداکثر تا صددرصد (100%) عوارض موضوع بند مزبور این ماده افزایش مییابد.
ج- شماره گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخل و یا وارداتی به استثناء خودروهای سواری عمومی درون شهری یا برون شهری حسب مورد سه درصد (3%) قیمت فروش کارخانه و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها (دودرصد (2%) مالیات و یکدرصد (1%) عوارض).
حکم ماده (17) این قانون و تبصره های آن به مالیات و عوارض این ماده قابل تسری نمیباشد.

ثبت نام برای کاربران جدید فعال نیست!

%10 از هر سفارش، به عنوان هدیه به کیف پول شما واریز میشود

Call Now Buttonتماس با TikTax