مشاوره رایگان

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 265

ماده 265- جهات ذيل موجب شروع رسيدگي و تحقيق خواهد بود:

الف – شکايت ذينفع راجع به عدم رعايت مقررات اين قانون.

ب – گزارش رسيده از مراجع رسمي.

پ – مواردي که از طرف وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور و يا هيأت رسيدگي به تخلفات اداري ارجاع شود.

ت – مشهودات و اطلاعات دادستاني انتظامي مالياتي.

تبصره- دادستان انتظامي مالياتي موارد مذکور در اين ماده را مورد رسيدگي قرار مي‌دهد و حسب مورد پرونده را بايگاني يا قرار منع تعقيب صادر ‌و يا ادعانامه تنظيم و به هيأت رسيدگي به تخلفات اداري تسليم مي‌نمايد و در موارد صدور منع تعقيب نيز مراتب بايد به هيأت رسيدگي به تخلفات اداري اعلام‌شود. هيأت مذکور در صورتي که قرار منع تعقيب صادره را منطبق با موضوع تشخيص ندهد رأساً نسبت به رسيدگي اقدام خواهد نمود.

ثبت نام برای کاربران جدید فعال نیست!

%10 از هر سفارش، به عنوان هدیه به کیف پول شما واریز میشود

Call Now Buttonتماس با TikTax