مشاوره رایگان

قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان – ماده 15

ماده ۱۵- اطلاعات سامانه مؤدیان ، محرمانه است و سازمان مجاز به افشای آن جز به حکم قانون و یا مرجع قضائی نمی باشد. همچنین کارگروه راهبری سامانه مؤدیان مکلف است امکان استفاده از این اطلاعات را مشروط به رعایت ملاحظات امنیتی وحریم خصوصی اشخاص برای دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشور ی و سایر متقاضیان با شرایط زیر فراهم کند.

الف-در مورد دستگاه های اجرایی ، دسترسی به این اطلاعات در مواردی خواهد بود که مطابق قوانین و مقررات ، اطلاعات موجود در سامانه ، در راستای انجام وظایف آنها باشد.

ب-در مورد سایر متقاضیان ،  دسترسی به این اطلاعات در مواردی خواهد بود که متقاضی به منظور انجام امور تحقیقاتی و پژوهشی نیازمند استفاده از اطلاعات مزبور باشد. در این صورت متقاضی مکلف است درخواست مکتوب خود را که در بردارنده اطلاعات مورد نیاز است به همراه معرفی نامه از سوی دستگاه یا نهادهای پژوهشی مرتبط نظیر مراکز علمی و دانشگاهی به سازمان ارائه کند. کارگروه راهبری سامانه مودیان موظف است با بررسی درخواست مذکور،  اطلاعات مورد درخواست را به صورت داده های ناشناس و به میزان لازم جهت انجام تحقیقات و پژوهش مورد نظر در اختیار متقاضی قرار دهد.

تبصره ۱– سازمان مکلف است در ایجاد و استقرار سامانه ،  نسبت به صیانت و حفاظت از اطلاعات اشخاص و رعایت مقررات امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) اقدام کند.

تبصره ۲– متخلفان از مفاد این ماده ضمن جبران خسارت وارده مشمول مجازات موضوع ماده (۲۷۹) قانون مالیات­های مستقیم  (الحاقی 1394/04/31) میشوند الزام به جبران خسارت شامل مواردی که وارد شدن آسیب منتسب به متخلف نیست، نمی گردد.

ثبت نام برای کاربران جدید فعال نیست!

%10 از هر سفارش، به عنوان هدیه به کیف پول شما واریز میشود

Call Now Buttonتماس با TikTax