مشاوره رایگان

02 اسفند 1401
0 دیدگاه

 

✔ هدف از حسابرسی صورتهای مالی این است که حسابرس درباره ی درستی تهیه و ارائه آنها از کلیه جنبه های با اهمیت در انطباق با اصول متداول حسابداری، اظهار نظر کند.

اظهار نظر حسابرس اعتبار صورتهای مالی را افزایش می دهد . اما عواملی چون قضاوت، استفاده از نمونه گیری در رسیدگیها، محدودیتهای ذاتی سیستم های حسابداری و کنترل های داخلی موجب می شود که دستیابی به اطمینان مطلق در حسابرسی ممکن نشود.

 

اظهار نظر گزارش حسابرس: بند اظهار نظر گزارش حسابرس حاوی نظر صریح حسابرس در این باره است که آیا صورتهای مالی، از تمام جنبه های با اهمیت طبق استاندارهای حسابداری به نحوه مطلوب ارائه شده است یا خیر.

 

🔻 اظهار نظر حسابرسی  به چهار دسته تقسیم می شود:

 

۱ – اظهار نظر مقبول: نظر مقبول باید در مواردی اظهار شود که حسابرس به این نتیجه برسد که صورتهای مالی، از تمام جنبه های با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب ارائه شده است. نظر مقبول به طور ضمنی بیانگر آن است که هر گونه تغییر در اصول حسابداری یا در روشهای کاربرد این اصول و آثار آنها به نحوی مناسب تعیین و در صورتهای مالی درج و یا افشا شده است. اظهارنظر مقبول موقعی صادر می گردد که صورت مالی عاری از تحریف با اهمیت باشد.

 

۲ – اظهار نظر مشروط: نظر مشروط در مواردی اظهار می شود که موارد با اهمیت ولی غیر اساسی در عدم رعایت استاندارد های حسابداری توسط واحد رسیدگی و یا محدودیت در رسیدگی وجود داشته باشد. در مواردی که تحریف صورتهای مالی و محدودیت در رسیدگی در مجموع و یا به تنهایی دارای اثر با اهمیت ولی غیر اساسی بر صورت مالی باشد گزارش حسابرس به صورت مشروط خواهد بود؛ گزارش مشروط یک نوع اظهار نظر مقبول است اما به استثنای مواردی که در بندهای مبانی تعدیل اظهار نظر بنا به دلایل فوق ذکر گردیده و در بند اظهار نظر نیز استثنا شده باشد.

 

۳ – اظهارنظر مردود یا منفی یا رد: در صورت عدم رعایت موارد اساسی در رعایت استانداردهای حسابداری توسط واحد رسیدگی، حسابرس نظر مردود اظهار می نماید. موقعی که حسابرس با کسب شواهد حسابرسی کافی به این نتیجه برسد که تحریف ها به تنهایی یا در مجموع نسبت به صورتهای مالی با اهمیت و فراگیر است و مطلوبیت کلی صورت مالی را مخدوش می کند گزارش حسابرس به صورت مردود صادر می شود.

 

۴ – عدم اظهارنظر: در صورت وجود محدودیت اساسی در دامنه رسیدگی و یا ابهام اساسی نسبت به صورتهای مالی عدم اظهار نظر ارائه می شود.

ثبت نام برای کاربران جدید فعال نیست!

%10 از هر سفارش، به عنوان هدیه به کیف پول شما واریز میشود

Call Now Buttonتماس با TikTax